تعبیر خواب اردک

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۵:۰:۱۷
تعبیر خواب اردک
معمولا اردک در خواب نشان دهنده ثروت است که در آینده بدست می آید.
اردک در خواب بشارت آمدن عشق به زندگی تان را می دهد آن هم به زودی.
شاید این رویا علامتی برای آماده شدن برای شرایط مختلف زندگی باشد.
اردک همچنین در خواب نماد شایعه پراکنی نیز می باشد.