تعبیر خواب جغد

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۵:۱:۶
تعبیر خواب جغد
جغدها در خواب نماد ناخودآگاه ما هستند و اغلب پیام آور اسرار ناشناخته هستند.
جغد در خواب نشانه آگاهی، خرد درونی و شهود بیننده خواب است. همچنین بیانگر احساسات پنهان نیز می باشد.