تعبیر خواب زمستان

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۴:۴۲:۶
تعبیر خواب زمستان
فصل زمستان در خواب بیانگر زمانی برای استراحت است.
دیدن خواب زمستان نشان دهنده ناامیدی، ناراحتی، نارضایتی از وضعیت فعلی تان می باشد.
یک چشم انداز زمستانی در خواب نیز به معنی وجود ناامیدی و ناراحتی است.