تعبیر خواب مورچه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۴:۳:۶
تعبیر خواب مورچه
مورچه در خواب مسائل و ناراحتی های جزئی است.
شاید مسائل جزئی شما رو آزار می دهند. گاهی اوقات بیانگر احساس ناچیز بودن و اینکه دیگران شما را زیر پا می گذارند را بیان کند.
مورچه ها به طور کل نماد سرسختی، کوشش، استقامت و بهره وری هستند.