تعبیر خواب زیرزمین

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۴:۳۲:۶
تعبیر خواب زیرزمین
زیرزمین در خواب های ما نشان دهنده عمیق ترین و تاریک ترین افکار،‌ احساسات و خاطرات ماست.
یک زیرزمین بیانگر مسائلی است که نمی خواهیم با آن ها روبرو شویم و یا موضوعاتی که به قدری ناراحت کننده هستند که نمی خواهیم به آنها فکر کنیم.
موقعیت یا خاطره منفی که غیر قابل فراموش شدن می باشد.