تعبیر خواب تخت خواب

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۴:۱۶:۶
تعبیر خواب تخت خواب
تخت خواب به معنای صلح،‌ آرامش و راحتی است.
اگر در خواب تخت خوابی مرتب را ببینید بیانگر این است که شخصی به زندگیتان خواهد آمد که شما را سر و سامان می دهد و شما را از دردسرهایتان نجات میدهد.