تعبیر خواب کمد

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۵:۱۱:۶
تعبیر خواب کمد
دیدن کمد در خواب بیانگر نقل مکان و ورود به محیطی جدید است.
مرتب کردن کمد در خواب به معنی تغییراتی است که در تجارت،‌ تحصیل و یا خانواده تان رخ خواهد داد.