تعبیر خواب سوسک

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۳:۴۸:۶

تعبیر خواب سوسک

سوسک ها نماد سرسختی هستند. دیدن سوسک های زیاد در خواب و یا محاصره شدن توسط سوسک ها در خواب به معنای این است که شما قدرت کافی برای این که روی قول خود بمانید را ندارید
یا به این معنی است که دیگران را نا امید می کنید.