تعبیر خواب کامپیوتر

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۴:۵۵:۷
تعبیر خواب کامپیوتر
دیدن کامپیوتر یا رایانه در خواب بیانگر تکنولوژی و جامعه مدرن است.
این خواب پیامی است تا به شما خبر دهد که فرصت های جدید به زودی از مسیر شما عبور خواهند کرد.
همچنین این خواب به این معنی است که شما شاید حس کنید عضوی از جامعه فعلی نیستید.