تعبیر خواب آینه

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۴:۳۰:۲۰
تعبیر خواب آینه
آینه در خواب بازتاب کننده افکار درونی فرد است.
دیدن خود در آینه در خواب نمایانگر خودشناسی و درک از خود می باشد.