تعبیر خواب میمون

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۴:۸:۶
تعبیر خواب میمون
میمون در خواب به معنی یک منطقه خاص در رابطه با وضعیت کاری است و از این شاخه به آن شاخه پریدن بدون گرفتن یک تصمیم واقعی را بیان می کند.
این خواب همچنین می تواند بیانگر یک شروع تازه نیز باشد.