تعبیر خواب میخ

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۵:۱۷:۶
تعبیر خواب میخ
دیدن میخ در خواب نشانه دستیابی شخص بیننده خواب به هدفش می باشد.
کوبیدن میخ در چوب به معنی ازدواج کردن است.
میخ در خواب همچنین نشان دهنده بهره بردن از قدرت و مزایا نیز می باشد.