تعبیر خواب باران

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۴:۴۳:۶
تعبیر خواب باران
باران در رویاهای ما به معنی احساسات مثبت و خوب در زندگی کلی ما می باشد.
همچنین باران در خواب به معنی نیاز به برقراری ارتباط می باشد.
اگر خواب ببینید که باران شدید و سنگینی می بارد به معنی رشد روحی و معنوی شما می باشد.