تعبیر خواب درخت

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۱۳:۳۴:۷

تعبیر خواب درخت

درخت در خواب های ما نماد امیدها و خواسته ها، دانش و به طور کلی زندگی ماست.
همچنین درخت نمایانگر قدرت، استقامت و حفاظت است. دیدن درخت در خواب می تواند بیانگر رخ دادن اتفاقات جدید و یا آشنایی با افراد جدید باشد.